RICHTLIJNEN

Richtlijnen voor het indienen van aanvragen

 1. Een aanvraag voor financiële noodhulp kan alleen worden ingediend door een professionele maatschappelijke / sociale hulpverlener voor cliënten uit Doesburg en directe omgeving. Een aanvraag dient altijd aantoonbaar de instemming te hebben van een leidinggevende.
 2. Neem indien mogelijk voorafgaande aan een aanvraag telefonisch contact op met de coördinator van SUN Doesburg om de casus door te spreken.
 3. Onze giften hebben altijd een urgent en incidenteel karakter. SUN Doesburg is een noodfonds en heeft noch de middelen noch de intentie om structurele hulp te bieden.
 4. Aanvragen voor schuldaflossing, voor een medische behandeling die onder de zorgverzekering valt of voor structurele reiskosten worden niet gehonoreerd.
 5. Eerst dient aanspraak te worden gemaakt op voorliggende voorzieningen als bijzondere bijstand, WMO en zorgverzekering.
 6. Bij geen gehoor: spreek een bericht in of stuur een sms of e-mail en wacht de telefonische reactie van SUN Doesburg af. U wordt in principe dezelfde dag nog teruggebeld.
 7. Alleen volledig ingevulde en ondertekende formulieren worden in behandeling genomen. Aanvragen dienen digitaal te worden aangeleverd via de e-mail.
 8. Bij het aanvraagformulier dient u de volgende stukken mee te sturen: budgetoverzicht, inkomensbewijs en bankafschriften met saldo van de laatste 2 maanden. Een casusbeschrijving kunt u aanleveren als bijlage. Bij onduidelijkheid kan SUN Doesburg aanvullende informatie vragen.
 9. Geldelijke steun wordt nooit rechtstreeks aan de cliënt uitbetaald, maar altijd aan de aanvragende organisatie.
 10. Giften dienen te worden besteed waarvoor zij zijn aangevraagd. Bij het verstrekken van geldelijke steun dienen betaalbewijzen te kunnen worden overgelegd.
 11. SUN Doesburg behoudt zich het recht voor om steekproefsgewijs relevante bewijsstukken op te vragen, dan wel inzage te krijgen in de besteding/toedeling van de ontvangen bedragen. Als blijkt dat de gelden zonder overleg anders zijn ingezet dan waarvoor zij zijn aangevraagd, kan dat tot gevolg hebben dat het bedrag wordt teruggevorderd.

Door te voldoen aan bovenstaande richtlijnen draagt u bij aan een tijdige beoordeling van de aanvraag. Bij een volledig ingediende aanvraag gebeurt de beoordeling veelal binnen 24 uur, maar in ieder geval altijd binnen 7 dagen.

Richtlijnen voor het indienen van aanvragen 21/12/2016