Beleidsplan en begroting SUN Doesburg

Beleidsplan SUN Doesburg e.o. 2018

A.    Het gestelde in het beleidsplan 2016-2017 blijft onverminderd van kracht:

Uitgangspunt

Stichting Urgente Noden Doesburg e.o. (SUN Doesburg e.o.) beoogt tot algemeen nut te zijn en heeft geen winstoogmerk.
De doelstelling en de wijze van verwezenlijking daarvan zijn verwoord in artikel 3 van de statuten:

1.   De Stichting heeft ten doel:
a.   het lenigen dan wel verzachten van materiële noden van personen of groepen van
personen, met name in die gevallen waarin bestaande wettelijke regelingen daarin niet, niet
afdoende of niet tijdig voorzien;
b.   
het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

  1. De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het werven van fondsen zowel bij private als publiekrechtelijke (rechts)personen, organisaties of instellingen en het bieden van een coördinerend platform voor iedere (rechts)persoon die bij de dienst/hulpverlening aan de doelgroep van de stichting is betrokken.
  2. De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst

Aangesloten instellingen en Bestuur
De stichting kent rechtspersonen (instellingen, organisaties en fondsen), die zich hebben bereid verklaard tot medewerking aan haar doelstelling en die daarom geacht worden zich bij de stichting te hebben aangesloten. Het bestuur besluit omtrent het verlenen aan rechtspersonen van de status van aangesloten instelling. Het bestuur houdt een register van aangesloten instellingen bij.
Het algemeen bestuur van de stichting bestaat uit ten minste vijf natuurlijke personen. De leden van het algemeen bestuur hebben achtergronden in sfeer van hulpverlening, maatschappelijke organisaties, financiers (fondsen) en overheid.
Het dagelijks bestuur van de stichting bestaat uit ten minste drie leden: voorzitter, secretaris/vicevoorzitter en penningmeester.

Ambities
Voor de voeding van het giftenbudget plaatselijke- en landelijke fondsen particulieren en bedrijfsleven benaderd.
Voor de realisatie van de doelstellingen zal het bestuur streven naar betrokkenheid van omliggende gemeenten, opdat die naast de ontwikkeling van een gevoel van verantwoordelijkheid hun netwerk van fondsen en particulieren aanspreken steun te verlenen aan SUN Doesburg e.o..
Daarnaast zal het lokale en regionale bedrijfsleven gevraagd worden actieve steun te geven aan het werk van onze stichting.

Beleid en Uitvoering
Om aan de doelstelling te kunnen beantwoorden is een aanvraagprocedure opgezet. Deze kan alleen door een professionele hulp- of dienstverlener worden begonnen. Er is een privacyreglement opgesteld met het oog op de cliëntenregistratie. De afhandeling van aanvragen gebeurt onder verantwoordelijkheid en overeenkomstig de richtlijnen van het stichtingsbestuur door een bureau.
De door het bureau genomen beslissingen worden getoetst aan door het bestuur geformuleerd beleid. Op basis van de besluitvorming over aanvragen wordt het beleid geëvalueerd en, indien gewenst, bijgesteld.

Fondsenbeheer
Het beleid is erop gericht de beschikbaar gestelde middelen geheel te besteden aan honorering van aanvragen om hulpverlening.
De stichting is 27 september 2016 opgericht en streeft ernaar een weerstandsvermogen te vormen ter grootte van 25% van de gemiddelde omvang van jaarlijks aangegane dan wel aan te gane verplichtingen. Vooralsnog wordt dit geschat op ca € 25.000,–.

Openheid en verantwoording
Aan de belanghebbenden bij de stichting wordt jaarlijks verslag uitgebracht over de beleidsontwikkeling, beleidsuitvoering en activiteiten, zodat daarmee verantwoording wordt afgelegd over de besteding van de beschikbare middelen.
Ook voldoet de stichting aan de publicatievereisten die de fiscale erkenning als Algemeen Nut Beogende Instelling meebrengt.

Privacybeleid
De behandeling van persoonsgegevens valt onder de Wet op de Bescherming Persoonsgegevens. Een Privacyreglement is aanwezig.

B.    Toevoeging voor 2018

  1. Uitbreiding van het werkgebied

Het belangrijkste nieuwe aandachtspunt voor 2018 zal zijn het uitbreiden van het gebied waarin SUN Doesburg e.o. haar diensten aanbiedt. Daarvoor zijn in 2017 al enkele voorbereidende activiteiten geweest. Het Algemeen Bestuur heeft een plan van aanpak (PvA) vastgesteld.

De kern van het PvA is de sterke voorkeur voor het laten uitgroeien van SUN Doesburg e.o., om uit te groeien tot een regionaal noodfonds, in plaats van het stimuleren van lokale fondsen in de verschillende gemeenten. Schaalgrootte kan in onze werksoort de efficiency vergroten.

Op grond van het PvA is in 2017 het volgende bereikt:

  • Met onze zusterorganisatie SUN Rheden e.o. is afgesproken dat SUN Doesburg zich zal inspannen voor uitbreiding van het werkgebied op de rechteroever van de IJssel. SUN Rheden zal zich richten op de linkeroever.
  • Het PvA is besproken met de wethouder Sociaal Domein van de gemeente Doesburg en toegezegd is dat de gemeente zowel op bestuurlijk als op ambtelijk niveau medewerking zal verlenen aan de uitvoering ervan.
  • SUN Nederland heeft toegezegd medewerking te zullen verlenen aan de uitbreiding van het werkgebied.

Actiepunten:

  1. Uitwerken van bestuursmodellen, ter voorbereiding op de deelname van meer gemeenten aan SUN Doesburg e.o.
  2. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018, als de nieuwe colleges van Burgemeester en Wethouders zijn benoemd een informatiebijeenkomst met wethouders en beleidsmedewerkers werk en inkomen / armoedebeleid van buurgemeenten beleggen.

 

  1. Revisie van het privacyreglement

Door de inwerkingtreding van Europese regelgeving op het terrein van privacywetgeving (de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)) per 25 mei 2018 zal ons privacyreglement mogelijk aanpassing behoeven.

Vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 22 februari 2018

Begrotingen Stichting Urgente Noden Doesburg en omstreken

Werkkostenbegroting 2018

Werkkosten SUN Doesburg e.o. Begroting 2018
Gemeente Doesburg 2018 € 6.000,00 Bureau uren € 4.845,00
Bureaukosten € 300,00
Telefoon € 240,00
Website € 73,00
Reiskosten € 180,00
Verteer € 120,00
Representatie € 120,00
Diversen en onvoorzien € 122,00
+ +
Totaal € 6.000,00 Totaal € 6.000,00

 

Giftenbegroting 2018

Giftenbudget SUN Doesburg begroting 2017 aanvraag 2018
Gestichten van Doesburg € 6.500,00 € 7.500,00
RDO Balije van Utrecht € 5.000,00 € 6.750,00
St Nalatenschap de Drevon € 3.000,00 € 4.000,00
Gravin van Bylandtstichting (nieuw in 2018) € 0,00 € 2.500,00
Stichting Kruiswerk Doesburg € 1.000,00 € 1.000,00
Prot. Gem. Angerlo-Doesburg € 750,00 € 1.000,00
Parochiale Caritas Instelling Zevenaar € 750,00 € 750,00
Ooipoortkerk Doesburg € 500,00 € 500,00
€ 17.500,00
Geschatte aantal aanvragen 35 gem. bedrag € 700,00 € 24.000,00